ازمون ساز در لایووایر :نسخه TailwindCss

سوال 1 از 4 : کدام گزینه درباره نهایی بودن صحبت می کند؟

گزینه دو
گزینه چهارم
گزینه سوم
گزینه یک