فیلترگذاری و جستجو در جدول داده ها :نسخه TailwindCss

نام قیمت توضیحات دسته
از به
گوشی سامسونگ 100 تومان محصول خوبی است گوشی موبایل
گوشی آیفون 200 تومان محصول گوشی موبایل
محصول سه جدید 5000 تومان شماره سه لپ تاپ
محصول 4 400 تومان محصول غیر اصیل است لپ تاپ
محصول اول 2 تومان محصول خوبی استمحصول خوبی استمحصول خوبی استمحصول خوبی استمحصول خوبی استمحصول خوبی استمحصول خوبی استمحصول خوبی استمحصول خوبی استمحصول خوبی استمحصول خوبی استمحصول خوبی استمحصول خوبی استمحصول خوبی استمحصول خوبی استمحصول خوبی است لپ تاپ